Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Funkční období člena rady je tříleté.

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady.

Pravomoce školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Členové rady

Ing. Mgr. Pavlína Ježková

(předseda, zástupce pedagogů) 

Ing. Bc. Petr Staso

(zástupce pedagogů) 

Mgr. Ivana Buchholz

(zástupce rodičů) 

Eva Horáková

(zástupce rodičů) 

Ing. Ondřej Červinka

(zástupce zřizovatele)