• 603 887 667
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školské poradenské pracoviště - Výchovný poradce

Školské poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Manychová

Kontakt: telefon 488 880 160 nebo 776 265 811, e-mail zdma@vrchlickeho.cz 

 

V současné době se o žáky ZŠ Vrchlického stará kromě učitelů 1. a 2. stupně také několik
asistentů pedagoga (Jitka Kominíková I.A, Dana Pokorná II.A, Michaela Vaníčková III.A, Andrea Knajbelová IV.A , Olga Kurtová VII.B,)
ukrajinská asistentka pedagoga: Nataliya Nemesh 
tandemová učitelka: Vitaliya Stoyka I.B (ukrajinská třída)
speciální pedagožka: Mgr. Monika Marholdová
koordinátorka inkluze (Ing. Mgr. P. Ježková),
externí metodička prevence (Mgr. A. Kyzúrová),
kariérní poradkyně (Mgr. R.Benešová) a
výchovná poradkyně (Mgr. Z. Manychová)

 

Práce koordinátora inkluze zahrnuje: 

 • koordinaci spolupráce mezi pedagogy, výchovným poradcem, vedením školy, případně pedagogicko-psychologickou poradnou
 • podporu adaptace žáka na nové školní prostředí v prvních dnech a týdnech;
 • dohled na tvorbu individuálního plánu podpory ve spolupráci s ostatními učiteli
 • koordinaci pedagogické intervence, případně pomoc asistenta pedagoga
 • monitorování pokroků žáka a průběžné vyhodnocování jeho podpory ve škole
 • spolupráci s rodiči při domácí přípravě
 • zajištění finančních zdrojů pro podporu žáka

 

Práce výchovného poradce zahrnuje:

Pomoc pro žáky a jejich rodiče:

 • při řešení problémů dítěte s učením (specifické poruchy učení, domácí příprava, komunikace s PPP, SPC a jinými pomáhajícími organizacemi či orgány státní správy)
 • při řešení problémů dítěte s chováním ve škole (kázeňské problémy, konflikty v třídním kolektivu, neshody žáka s učiteli, záškoláctví)
 • při volbě povolání dítěte a jeho přechodu na střední školu

Pomoc pro pedagogy:

 • spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů dítěte s chováním ve škole (kázeňské problémy, konflikty v třídním kolektivu, neshody žáka s učiteli, záškoláctví)
 • práce s žákem – cizincem, s výrazně nadanými žáky
 • práce se žáky s SPU


Práce kariérního poradce zahrnuje:

 • konzultace s vycházejícími žáky k nabídce oborů, zajištění informačních materiálů (Educa, databáze středních škol atd.)
 • agendu k přijímacímu řízení, přihlášky na SŠ, odvolání atd.
 • testování žáků při rozhodování o volbě dalšího směřování (Comdi, Úřad práce atd.)
 • exkurze do škol a podniků

 

Práce školního metodika prevence rizikových jevů zahrnuje:

 • vzdělávání v problematice prevence rizikových jevů
 • pomoc kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • spolupráci s jinými institucemi, které se zabývají prevencí rizikových jevů ve společnosti
 • koordinaci a realizaci Školního preventivního programu
 • realizaci dalších aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

 

Práce speciálního pedagoga zahrnuje:

Kromě učitelů 1. a 2. stupně se na odstraňování problémů žáků s SPU podílí i speciální pedagog, který pracuje s dětmi dalšími speciálními postupy, aby ulehčil potřebným žákům jejich přístup ke vzdělávání.

Všichni tito pracovníci školy úzce spolupracují s vedením i ostatními učiteli. Kromě své běžné učitelské práce se starají o to, aby se Vaše dítě cítilo ve škole úspěšné, chráněné a spokojené.