1.A   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.00-7.45 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10-45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10 15.15-16.00
  Pondělí     M Sla Čj Sla Vv Sla Čj Sla                    
    1.A 1.A 1.A 1.A          
  Úterý     Čj Sla M Sla Sla Čj Sla          
    1.A 1.A 1.A 1.A      
  Středa     Čj Sla Čj Sla P Sla Tv Sla                    
    1.A 1.A 1.A tělocvična          
  Čtvrtek     M Sla Čj Sla Čj Sla Hv Sla            
    1.A 1.A 1.A 1.A      
  Pátek     M Sla Čj Sla Tv Sla P Sla                    
    1.A 1.A tělocvična 1.A